سلام

 

به نام الله

 

 

هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد     خداش در همه حال از بلا نگه دارد

 

 ای آنکه تویی ز سوز جانم آگاه

                     بر درگهت آورده ام از غصه پناه

رسم است که تحفه ای بر دوست برند

                         این تحفه ماست کوله باری ز گناه

گزارش تخلف
بعدی